Verslag van de algemene ledenvergadering op donderdag 4 april 2013.

Aanwezig: 34 leden, Meintje Sips en Pastoor Massaer.

Afwezig met kennisgeving: Rie van Wezel, Rieky de Klein, Marja Heesakker, Wilma Brands en Adrie van Kruisbergen.

 

Opening.

Voorzitter Piet van Zon opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom,  in het bijzonder Adrie en Coby van Ooyen uit Rossum..

 

Jaarverslag secretaris

Wies Beurskens leest het jaarverslag 2012 voor, waarin ook dank wordt uitgesproken aan de diverse mensen, die een extra bijdrage aan het koor hebben geleverd. Door de koorleden wordt dit met een applaus ondersteund. Het verslag wordt door de leden goedgekeurd.

 

Kasverslag penningmeester.

Ben Heesakker leest het verslag voor .Het verslag wordt goedgekeurd. In het geheel hebben we nog een batig saldo, maar we teren wel in op de reserves. De prijs van de koffie wordt verhoogd naar € 1,75, omdat ook de prijs van de Hoender is verhoogd. De 50 cent hebben we hard nodig en we zouden het zeer op prijs stellen, indien leden, die geen koffie of thee gebruiken toch deze 50 cent willen doneren.

 

Verslag kascontrolecommissie.

Ton van Voorthuizen heeft, doordat Jan de Klein als koorlid heeft bedankt en Gerda Richters niet is uitgenodigd, dit jaar alleen de kas gecontroleerd. Alles was in orde. Kascontrolecommissie voor het volgend jaar zal bestaan uit Ton van Voorthuizen en Gerda Richters.

 

Huldiging.

Uit de boeken blijkt, dat Bets Vermeulen nooit is gehuldigd voor 12,5 jaar koorlidmaatschap. Deze fout wordt nu goedgemaakt en mijnheer pastoor reikt haar alsnog de bloemen hiervoor uit.

 

Bestuurszaken

Ria van Mourik is aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten zodat zij met algemene stemmen worden herkozen.

 

Mededelingen.

-          Dit jaar zal het Ceciliafeest worden gevierd op zaterdag 23 november a.s.. Er zal weer worden begonnen met een gezongen H.Mis om 19 uur, waarna een diner-dansant zal plaatsvinden in zaal het Centrum.

-          Binnen het koor is men niet altijd tevreden met de gekozen liedjes. Het kan zelfs een reden zijn om te stoppen. Er zal gekeken worden naar meer andere liedjes zoals de gospel “Wade in the water”. Hier wordt nog over gesproken door het bestuur en mijnheer pastoor..

 

Woordje van de pastoor.

Hij bedankt iedereen voor de inzet en m.n. de bijdrage bij de diensten rond Pasen.

Hij vindt ook de nieuwe liederen mooi. Op 15 augustus is het Maria ten Hemelopneming en mijnheer pastoor vraagt of het koor dan wil zingen. Het koor wil dit doen. Ook op 1 en 2 november zijn er diensten en mijnheer pastoor vraagt ons om dan ook te zingen. Het koor gaat ook hiermee akkoord..

 

Woordje van de dirigent.

Volgens Meintje zijn er veel complimenten o.a. voor het zingen bij begrafenissen.

Ze is ook zeer tevreden over het Locus Iste.

In de afgelopen periode zijn er leden geweest, die graag een solo willen zingen. Uit de verschillende keren, dat er is voorgezongen, doet Meintje een aantal suggesties.

Het bestuur vraagt Meintje om de juiste combinaties op papier te zetten: In de komende repetities en diensten zullen de solo’s dan tot uitvoer worden gebracht.

 

Rondvraag.

Ton van Voorthuizen vraagt wat we met het orgelfonds gaan doen. Dat is nog niet geheel duidelijk, maar we hebben dit jaar meebetaald aan de geluidsinstallatie. Ook gaan we meebetalen aan het onderhoud van het orgel.

Ton van Voorthuizen wijst op het beperkte bedrag van onze collecte in het mandje. Hij vraagt of het niet beter is om het mandje rond te laten gaan. We besluiten het mandje op de hoek van de trap van het altaar te zetten zodat iedereen het duidelijk kan zien.

Frans de Rijk bedankt de koorleden voor de belangstelling bij zijn operatie en herstel daarna.

Nellie van Zandvoort heeft van mensen in de kerk gehoord, dat ze het jammer vinden, dat er zo weinig meerstemmig wordt gezongen. Bij eenstemmige liedjes hoopt de pastoor dat mensen meezingen.

Tonny van Wichen vraagt waarom het uitdelen van de communie aan het koor is gewijzigd. Besloten is om eerst de communie aan de parochianen uit te delen en daarna met twee personen aan het koor.

Adri van Ooyen vertelt dat het nog onzeker is of de kerk in  Rossum in augustus wordt gesloten. Zeker is wel, dat hij en zijn vrouw na augustus bij ons komen en misschien nog wel een bas meebrengen.

Sjaan van Soerland vraagt waarom er zoveel wierook wordt gebruikt. Twee koorleden worden daar ziek van. De pastoor gaat dit bespreken met de kosters en de acolieten, zodat dit niet meer zal gebeuren.

Corry Henzen vraagt hoe de ervaringen zijn met het veranderen van de mapverdeling. Na een gewenningsperiode is iedereen wel tevreden.

Gonnie Plaisier is blij dat ze nog steeds mag en kan spelen bij ons koor.

Ria van Mourik geeft als suggestie voor de toekomst aan de mappen zelf thuis bij te houden. De liedjes worden dan beschikbaar gesteld en worden genummerd.

Mijnheer Pastoor vraagt of het niet mogelijk is om andere Gregoriaanse Missen te zingen. Meintje Sips geeft aan, dat zij zich niet voldoende deskundig vindt om dit in te studeren. Ook vindt een groot deel van het koor het niet zo mooi.

Ton van de Berg vraagt waarom er niet meer moderne liedjes worden gezongen. Zal in het overleg met mijnheer Pastoor aan de orde komen

 

Sluiting.

Piet van Zon sluit de vergadering en voor iedereen staat een drankje klaar.

 

April 2013.     Wies Beurskens.